Aктуални новини
                                                                          ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:


                На основание чл. 147, ал.1,т.1 от ППЗНП и чл.20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки откривам: процедура за избор на  
изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените порьчки) с  
предмет:

„Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от  I до IV клас включително и обяд за учениците на целодневно  
обучение от Първо основно училище „Кочо Мавродиев гр. Петрич за учебните 2016/2017г. и 2017/2018г.” по следните обособени  
позиции:  

Обособена позиция 1:  Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас включително, и  

Обособена позиция 2:  Доставка на обяд за учениците на целодневно обучение
публикувана в Портала за обществени поръчки под номер: 9057864

Необходими документи за участие:

Вътрешни правила

1: Заповед за откриване на процедура-прикачен файл

2: Обява - прикачен файл

3: Информация за публикуване профил на купувача-прикачен файл

4. Необходими документи за участие-прикачен файл
МУЛТИКОМ® 2000-2017