МУЛТИКОМ® 2000-2019
Документи
1. Правилник за дейността на Първо основно училище „Кочо Мавродиев“-гр. Петрич
Изтегли
2. Годишен план
Изтегли
3. Дневен режим
Изтегли
5. График учебно време
Изтегли
6. Дати НВО
Изтегли
7. Седмично разписание - II срок
8. График класни работи - II срок
Изтегли
Изтегли
9. График контролни работи - II срок
Изтегли
10. График консултации по учебни предмети - II срок
Изтегли
12. График ДЧФ и спортни дейности - II срок
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
4. Училищен учебен план
Изтегли
Изтегли
Изтегли
13. Спортен календар
14. Програма за ранното напускане
15. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците
16. План на училищния координационен съвет
17. Стратегия за развитие
20. Финансов отчет за първото тримесечие 2019 г.
11. График консултации класни ръководители - II срок
Изтегли
Изтегли
18. Финансов отчет за четвъртото тримесечие 2018 г.
Изтегли
19. Бюджет 2019 г.